Všeobecné dodací a platební podmínky

1. Pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak, platí pro obě strany tyto všeobecné platební a dodací podmínky.

2. Cenové nabídky jsou nezávazné. Jsou vždy uváděny bez DPH a nákladů za dopravu. Dodavatel považuje  objednávky za závazné  v okamžiku písemného potvrzení kupní smlouvy. Pokud by došlo v období mezi předáním nabídky a objednávky ke zvýšení cen, je dodavatel oprávněn k úpravě cen. Uvedené ceny platí za předpokladu, že odběratel dodá podklady v požadovaném grafickém formátu. Pokud je ve smlouvě termín dodání, odběratel je povinen zajistit včasné předání všech potřebných pokladů pro výrobu dodavateli. Nejsou-li podklady dodány včas, termín dodání sjednaný v kupní smlouvě,  pozbývá platnosti. Dodavatel se zavazuje neposkytnout tato data třetím osobám. Podklady dodané odběratelem jsou vráceny na vyžádání.

3. Při výrobě zboží dle předlohy kupujícího je výrobek zhotoven dle nejlepších dosažitelných technologických možností. Mohou vzniknout malé odchylky /např. v nasílení kontur a v barvě/, které jsou způsobeny technologií výroby a vlastnostmi materiálu.Tolerance rozměru a barev, která je způsobená výrobou, činí +/-5 %.

4. Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů po odebrání zboží . Splatnost faktury = den připsání na náš účet. Za každý den prodlení se účtují úroky ve výši 0,05% z fakturované částky. Při zakázce nad 50.000,– Kč je požadována záloha ve výši 30% z celkové ceny zboží se splatností do 7 dnů před zahájením výroby /není-li dohodnuto jinak/. V případě nezaplacení této zálohy nebude výroba započata. Výše zálohy může dosáhnout i 100% částky za zakázku v případě, že odběratel zaplatil předchozí zakázku po termínu.

5. Expedice je prováděna běžnými zásilkovými službami. Za zpoždění či poškození vzniklé vinou přepravce nenese dodavatel žádnou odpovědnost. Odběratel je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda během přepravy nedošlo k poškození obalu či zboží a ihned případné poškození oznámit přepravci. V případě, že tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že přepravce nebude brát na pozdější reklamace zřetel.

6. Při prodeji stožárů dodavatel neručí za podklad, upevnění a statiku. Potřebné technické předpoklady pro montáž stožárů jsou věcí odběratele.

7. Odběratel je povinen prohlédnout zboží ihned po jeho obdržení a případné vady reklamovat do 5ti pracovních dnů po převzetí zboží. Reklamace musí být vždy písemná s popisem vady. V případě oprávněné reklamace dodavatel hradí náklady na přepravu. Pro případné spory platí právo České republiky.

8. Dodavatel prohlašuje, že zboží bude způsobilé pro použití k obvyklému účelu po dobu nejméně 6ti měsíců. Dodavatel neodpovídá za jiné použití než k obvyklému účelu, za vady vzniklé neodbornou manipulací či použití nepřiměřeným způsobem, nevhodným umístěním, působení nepříznivých povětrnostních podmínek.

9. Zboží dodané dodavatelem zůstává jeho majetkem až do úplného zaplacení. Přechod vlastnictví na odběratele nastává dnem úplného zaplacení jeho ceny.

 

Translate »