Obchodní podmínky

společnosti Czech K & G, spol. s r.o., se sídlem Na Spojce 510/11, 101 00 Praha 10 – Vršovice, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 74852 vedenou u Městského soudu v Praze jsou platné pro zakázkovou výrobu, nákup a prodej zboží.

1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky upřesňují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. vzájemná práva a povinnosti smluvních stran mezi prodávajícím či zhotovitelem (Czech K & G, spol. s r.o.) a kupujícím nebo objednatelem (dále jen jako kupující) na základě objednávky, kupní smlouvy včetně dodávky zboží, smlouvy o dílo a případné další smlouvy. Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

2. Cenové nabídky

Cenové nabídky od prodávajícího jsou nezávazné. Jsou vždy uváděny bez DPH 21 % a bez nákladů na dopravu. Prodávající považuje objednávky za závazné až v okamžiku písemného potvrzení kupní smlouvy, nebo zasláním objednávky kupujícího e-mailem. Pokud by došlo v období mezi předáním nabídky a objednávky ke zvýšení cen, je prodávající oprávněn přistoupit k úpravě cen. Uvedené ceny platí za předpokladu, že kupující dodá podklady pro výrobu zhotoviteli v požadovaném grafickém formátu.

3. Zakázková výroba

Při výrobě tištěného zboží jsou výrobky zhotovovány potiskem různých typů kvalitních materiálů a je zvolena vždy nejvhodnější tisková technologie s cílem dosažení nejvyšší kvality výrobku. Ve výrobě mohou vzniknout u finálních výrobků malé odchylky od dodaných podkladů kupujících /např. nasílení kontur, v odstínu barev a finálního rozměru, které jsou způsobeny danou technologií výroby vč. dokončovacích prací. Tolerance rozměru a barev, která je způsobená výrobou, činí +/-5 %.

4. Dodací lhůta

Lhůta pro dodání zboží začíná běžet následující den po uzavření kupní smlouvy nebo okamžikem přijetí elektronické nebo písemné objednávky včetně dodání grafických podkladů. Pokud je ve smlouvě uveden termín dodání, je kupující povinen zajistit předání všech potřebných podkladů pro výrobu prodávajícímu do 24 hodin. Nejsou-li podklady dodány včas, termín dodání sjednaný v kupní smlouvě, může být posunut. Při sjednání zálohové platby začíná dodací lhůta běžet dnem připsání zálohové částky v předem dohodnuté výši na účet prodávajícího. Prodávající posílá grafický náhled (korekturu) kupujícímu v elektronické podobě ke kontrole a schválení. Schválený grafický náhled je závazným podkladem pro výrobu. Pokud dodané grafické podklady nejsou vhodné pro tisk, může na základě svolení kupujícího prodávající grafiku upravit. Cena grafických prací je stanovena dle náročnosti úpravy grafiky a je vždy sdělena kupujícímu předem.

5. Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu, cenu díla nebo v případě zálohy její zbývající část na základě doručeného daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím dle sjednaných platebních podmínek v kupní smlouvě. Splatnost faktury je stanovena do 14 dnů po odebrání zboží, není li dohodnuto jinak. Splatnost faktury se rozumí den připsání sjednané částky na účet prodávajícího, uvedený na faktuře. Při zakázce nad 30 000,- Kč je požadována záloha ve výši 30% z celkové ceny zakázky včetně DPH, se splatností do 3.dnů před zahájením výroby, není-li dohodnuto jinak. V případě nezaplacení této zálohy se termín plnění zakázky posouvá. Výše zálohy může dosáhnout i 100% částky z celkové ceny zakázky včetně DPH v případě, že odběratel zaplatil předchozí zakázku po termínu. Při nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě do 30 dnů po uplynutí splatnosti, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení, neboť toto se považuje za hrubé porušení smlouvy. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích stran nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zboží dodané prodávajícím zůstává jeho majetkem až do úplného zaplacení. Přechod vlastnictví na kupujícího nastává dnem úplného zaplacení jeho ceny.

6. Expedice zboží

Prodávající po ukončení výroby připraví zboží k expedici a bude e-mailem nebo telefonicky informovat kupujícího o odeslání zboží na sdělenou adresu. Expedice je prováděna běžnými zásilkovými službami. Přepravné je účtováno dle aktuálních cen přepravců. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu dopravci, přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího. Za zpoždění, poškození vzniklé vinou přepravce nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci, nenese prodávající žádnou odpovědnost. Odběratel je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda během přepravy nedošlo k poškození obalu či zboží a ihned případné poškození oznámit přepravci a informovat prodávajícího. V případě, že tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že přepravce nebude brát na pozdější reklamace zřetel.

7. Reklamace

Kupující je povinen prohlédnout zboží po jeho obdržení a případné vady reklamovat u prodávajícího a to nejpozději do 5 dnů zákonným způsobem. Reklamace musí být vždy písemná s popisem vady. Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace. Reklamace na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti dle smlouvy.

Při prodeji stožárů prodávající neručí za podklad, upevnění a statiku. Potřebné technické předpoklady pro montáž stožárů jsou věcí kupujícího.

8. Prohlášení prodávajícího

Prodávající prohlašuje, že zboží bude způsobilé pro použití k obvyklému účelu po dobu nejméně 6-ti měsíců. Za účelem správného zacházení dodá prodávající kupujícímu návod na použití výrobku zboží, nebo montážní návody. Prodávající neodpovídá za jiné použití než k obvyklému účelu. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé neodbornou manipulací či za využití výrobků nepřiměřeným způsobem, nevhodné umístění, působení nepříznivých povětrnostních podmínek nebo poškození třetími osobami.

9. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.

10. Ochrana osobních údajů

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou ČR, zejména zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”). Veškeré informace a podmínky jsou správcem údajů uvedeny v dokumentu Informace a podmínky ochrany osobních údajů

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.05.2018

Translate »